Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.
log in log in

Huishoudelijk Reglement

Duikschool Nemo Heist-op-den-Berg v.z.w.

In het kader van artikel 16 van de statuten legt de raad van bestuur volgende regels vast:

1. Kunnen als lid aanvaard worden: alle personen die hiertoe een schriftelijke aanvraag richten aan het bestuur via het hiertoe bestemde inschrijvingsformulier van Duikschool Nemo vzw. Worden overeenkomstig artikel 5 van de statuten beschouwd als
· werkend lid: alle duikende leden die zich via duikschool Nemo vzw laten registreren als duikend lid bij hun federatie (o.a. Nelos), ook eerste leden genaamd;
· niet-werkend lid: alle duikende leden die zich niet via duikschool Nemo vzw laten registreren als duikend lid bij hun federatie (o.a. Nelos), ook tweede leden genaamd en de ereleden.

2. Minderjarigen kunnen slechts als lid worden aangenomen indien zij een schriftelijke toelating voorleggen van één der ouders of voogd.

3. Het bestuur behoudt zich alle rechten voor om leden al dan niet te aanvaarden.

4. De ledenbijdrage
De Nemo-ledenbijdrage loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
Het lidgeld is voor alle duikende leden hetzelfde (dus ongeacht bij welke federatie het duikende lid is aangesloten). Voor de duikende leden aangesloten bij de federatie Nelos zal Duikschool Nemo vzw de ledenbijdrage van de federatie Nelos ten laste nemen en aan Nelos overmaken nadat het lid zijn medisch strookje heeft binnengebracht bij het Nemo-secretariaat. Voor een zogenaamd 'tweede lidmaatschap' wordt de bijdrage aan de federatie in mindering gebracht.

Nieuwe niet duik-gebreveteerde leden voor het behalen van het 1*duikbrevet Nelos aanvatten in klasverband of op eender welk tijdstip tijdens het duikseizoen onder het stelsel autonomie van de instructeur, betalen 40€ bovenop het normale lidgeld startende voor het Nemo-seizoen januair-september van het lopende jaar of 75 € boven op het normale lidgelde starten voor het Nemo-seizoen september – september lopende jaar
Nieuwe gebreveteerde leden betalen bovenop het normale lidgeld 55 € startende voor Nemo-seizoen september – december van het lopende jaar + betalen de Nelos geldende inschalingsgelden
Voor een tweede, derde of vierde en volgend lid op hetzelfde adres (met uitzondering voor de ereleden en de nieuwe, reeds gebrevetteerde, duikende leden) is er telkens € 10 korting op de bijdragen voorzien.
Een erelid (= een niet-duikend lid, ook niet aangesloten bij Nelos) betaalt € 30 ledenbijdrage per jaar. Zijn aansluiting loopt van betalingsdatum tot betalingsdatum.

 

 

1e lid zelfde adres

2e lid zelfde adres

3e lid zelfde adres

4e en volgende lid zelfde adres

Duikend lid

€ 125

€ 115

€ 105

€ 95

Erelid

€ 30

€ 30

€ 30

€ 30

 

5. Homologatiegelden

Voor de correcte tarieven raadpleeg onze website www.duikschoolnemo.com

6. “In uitvoering van artikel 13 van de statuten worden de bestuurders door volgende wijze van stemming benoemd: Er worden stembiljetten uitgedeeld waarop de namen van de kandidaat-bestuurders per bestuursfunctie vermeld staan en waarbij gevraagd wordt achter iedere naam ja of neen aan te duiden.
· Indien er één kandidaat voor een bestuursfunctie is wordt de kandidaat geacht aanvaard te zijn als bestuurslid indien hij meer ja- dan neen-stemmen
· Indien er meerdan één kandidaten voor een bestuursfunctie zijn wordt geacht aanvaard te zijn als bestuurslid de kandidaat-bestuurder met de meeste ja-stemmen én met meer ja- dan neen-stemmen achter zijn naam.
· Bij staking van stemmen beslissen de aanwezige bestuursleden door middel van stemming.”

7. Leden van de club kunnen geen winst maken op de rug van andere leden hetzij door het betalen van proefafnames, kortingen op aanschaf materiaal door leden of verdiensten, in welke vorm ook, aan andere activiteiten eigen aan een duikvereniging, tenzij dit beroepshalve (BTW-plichtigen) en met officiële facturen gebeurt. Bij niet naleving van dit reglement, kan het bestuur het lid uitwijzen.

8. Een bestuurslid kan geen bestuursfunctie uitoefenen in een andere duikclub.

9. Clubleden kunnen, mits vergoeding en goedkeuring van het bestuur (via de materiaalmeester), over materiaal van de club beschikken. Bij eventueel verlies of beschadiging zal de ontlener ver­plicht zijn in te staan voor de onkosten om het ontleende materiaal te vervangen of te herstellen.

10. Indien het bestuur in kennis gesteld wordt van de geboorte van een kind, het huwelijk, de opening van een zaak, of het overlijden van een eerstegraads familielid van een werkend lid, dan wordt voorzien in een gepast aandenken.

11. De duikscholing loopt van 1 september tot 30 juni.

12. Een monitorenvergadering wordt regelmatig samengeroepen door de duikschoolleider om de duikscholing concreet te organiseren. Maken deel uit van de monitorenvergadering: de werkende en niet-werkende leden met het CMAS-brevet van 4*duiker, assistent-instructeur of instructeur en één afgevaardigde van de redders.

13. De trainingen vinden plaats op dinsdag van 21u tot 22u. De lessen worden gegeven door de door de monitorenvergadering aangeduide lesgevers.

14. Zaterdag van 18 u tot 19 u is er vrij zwemmen voor alle clubleden en hun gezinsleden Deze gezinsleden betalen een bijdrage van 5€ op jaarbasis. Van 18.00 u tot 18.30 u zal de bodem ondiep staan; van 18.30 u tot 19.00 u diep. Voor minderjarigen dragen de ouders de volle verantwoordelijkheid wat betreft toezicht (in het bad of van op de kant).

15. De eerste leden welke een cursus volgen met belang voor de club kunnen een financiële tussenkomst van 100% verkrijgen onder volgende voorwaarden:
Wanneer het bedrag < 25€ kan dit onmiddellijk terugbetaald worden.
Bij een bedrag > 25€ kan dit terugbetaald worden onder vorm van korting op de ledenbijdrage. De ledenbijdrage mogen benut worden in zijn totaliteit, eventueel gespreid over meerdere jaren, doch de nelosbijdrage dient jaarlijks gestort te worden.
Het betreft volgende opleidingen: duiker-hulpverlener, redder-duiker, hoger redder en zeestage; een financiële tegemoetkoming voor andere cursussen met belang voor de club kan aangevraagd worden aan het bestuur. Om recht te hebben op de financiële tussenkomst dient de cursus volledig gevolgd te worden en examen te worden afgelegd.
Indien leden niet slagen in het eerste jaar, zal ook de hoger vermeldde tegemoetkoming gelden. Indien niet-geslaagde leden wensen deel te nemen aan een tweede examen, zal bij slagen voor deze opleiding ook een financiële tussenkomst zijn, steeds onder vorm van korting op de ledenbijdragen. Indien men niet slaagt voor een “tweede examen”, zal het lid zelf alle kosten dienen te dragen.
Indien niet-geslaagde leden vanaf een derde keer wensen deel te nemen = lid dient zelf alle kosten te dragen ongeacht de uitkomst

16. Alle (duik)activiteiten die indruisen tegen de Nelos-reglementering, het huishoudelijk regelment en deontologie van onze club, kunnen aanleiding geven tot uitsluiting als lid.

17. Minderjarigen dienen op een clubactiviteit toegewezen te zijn aan de verantwoordelijkheid van een aanwezige volwassene.

18. Activiteiten onder naam van 'Duikschool NEMO vzw' kunnen slechts worden georganiseerd door of met goedkeuring van het Bestuur.

Een bus voor een eendaagse clubuitstap kan worden ingelegd indien aan volgende voorwaarden voldaan is

 • goedkeuring van het bestuur
 • een busbezetting van 75%
 • leden en hun gezinsleden betalen een bijdrage van 2,5 EUR en niet-leden van 6 EUR
 • een maximale inspanning gebeurde om alle leden over de activiteit te informeren.

Voor clubreizen gelden volgende specifieke regels:

 • Een reis is pas een clubreis, en kan dan ook maar de naam van Duikschool Nemo als organisator / inrichter vermelden, indien het bestuur dit goedkeurde.
 • Een clubreis dient te kaderen in de doelstellingen van de vzw.
 • Een clubreis wordt steeds door minstens 2 clubleden (mee-)georganiseerd.
 • Het bestuur heeft te allen tijde inzicht in alle rekeningen en verrichtingen.
 • Voorschotten worden niet terugbetaald.
 • Betalingen dienen te gebeuren door de penningmeester via clubrekeningen.
 • De mogelijkheid om een annulatieverzekering af te sluiten moet voorzien worden.
 • Persoonlijk gewin voor de organisatoren, hetzij geldelijk hetzij als voordeel in natura, is niet toegelaten. Kortingen, premies, voordelen van allerlei aard, ... dienen te worden gemeld en ingebracht / verrekend in het totale reisbudget.
 • De clubleden, die met goedkeuring en in opdracht van het bestuur, een clubreis praktisch organiseren / inrichten, kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of financiële tekorten tenzij bij zware fout of bedrieglijk opzet. De vzw stelt zich hiervoor borg.
 • Alle gemaakte en dus aantoonbare kosten kunnen worden verrekend in het clubreisbudget.
 • De vzw neemt iedere verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid op zich, van welke aard ook t.o.v. de organisatoren en de bestuursleden, tenzij bij zware fout of opzet.

Goedgekeurd door het bestuur op 5 oktober 2011

Nemo Kalender


Sponsors

Stuur een bericht

Heeft u een vraag voor ons? Wenst u meer informatie over onze duikschool? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij behandelen uw bericht zo snel mogelijk!